Enterprise Vision

CHK Biotech е посветена на доведување нови технологии за молекуларна дијагностика во корист на здравјето и безбедноста на храната на сите луѓе и корист на пошироката јавност.

1602137738257