Enterprise Vision

CHK Biotech е посветена да донесе нови молекуларни дијагностички технологии во корист на здравјето на сите луѓе и безбедноста на храната и да има корист на пошироката јавност.